Tag Archives: văn chương

Đề văn 2020

Trần Phan

Khác với toán lý hóa hay sinh, những nội dung của nó thường được bàn trong những nhóm nhỏ hay những nhóm liên ngành cũng nhỏ, thì văn chương thường được bàn rộng rãi. Lĩnh vực này không thuộc địa hạt của riêng ai. Càng bàn rộng, càng bàn ở nhiều góc độ, càng bàn ở những tầm nhận thức khác nhau thì nó càng vỡ ra nhiều thứ.

Có điều cái hay của văn thường được ta nhận ra khi ta đọc, và có vốn sống đủ nhiều. Thiếu một trong hai cái ấy, khó mà có một cái nhìn trọn vẹn. Tiếp tục đọc